This is the Polish translation of In-Practice/2D-Game/Powerups article of learnopengl.com tutorial series.

Breakout jest bliski ukończenia, ale byłoby fajnie przynajmniej dodać jeszcze jedną mechanikę rozgrywki, aby nie był to przeciętny standardowy klon Breakout; a co z powerupami?

Chodzi o to, że ilekroć cegła jest zniszczona, cegła ma małą szansę na stworzenie bloku powerup. Taki blok będzie powoli opadał w dół i jeśli zderzy się z wiosłem gracza, pojawia się ciekawy efekt w zależności od rodzaju wzmocnienia. Na przykład, jeden powerup sprawia, że ​​wiosło jest większe, a inny powerup pozwala kulce przejść przez cegły. Mamy również kilka negatywnych bonusów, które wpływają na gracza w negatywny sposób.

Możemy zamodelować powerup jako w zasadzie GameObject z kilkoma dodatkowymi właściwościami. Dlatego definiujemy klasę PowerUp, która dziedziczy po GameObject i dodaje te dodatkowe właściwości do obiektu:

  const glm::vec2 SIZE(60, 20);
  const glm::vec2 VELOCITY(0.0f, 150.0f);

  class PowerUp : public GameObject 
  {
  public:
    // PowerUp State
    std::string Type;
    GLfloat   Duration;	
    GLboolean  Activated;
    // Constructor
    PowerUp(std::string type, glm::vec3 color, GLfloat duration, 
        glm::vec2 position, Texture2D texture) 
      : GameObject(position, SIZE, texture, color, VELOCITY), 
       Type(type), Duration(duration), Activated() 
    { }
  }; 

Klasa PowerUp to tylko GameObject z dodatkowym stanem, więc możemy po prostu zdefiniować ją w jednym pliku nagłówkowym, który można znaleźć tutaj.

Każdy powerup definiuje swój typ jako ciąg znaków, posiada czas jego trwania i czy jest on obecnie aktywowany. W ramach Breakout będziemy mieli w sumie 4 pozytywne bonusy i 2 negatywne bonusy:

Wzmocnienia używane w BreakGL OpenGL

 • Speed: zwiększa prędkość piłki o 20%.
 • Sticky: gdy piłka zderza się z wiosłem, piłka zostaje przyklejona do niego, chyba że spacja zostanie ponownie naciśnięta. Pozwala to graczowi lepiej pozycjonować piłkę przed jej zwolnieniem.
 • Pass-Through: reakcje kolizji zostają wyłączone dla zniszczalnych bloków, dzięki czemu kula przechodzi przez wiele bloków.
 • Pad-Size-Increase: zwiększa szerokość wiosła o 50 pikseli.
 • Confuse: aktywuje efekt postprocessingu Confuse na krótki czas, dezorientując użytkownika.
 • Chaos: na krótki czas aktywuje efekt postprocessingu Chaos, co mocno dezorientuje użytkownika.

Poniżej znajdziesz tekstury o wysokiej jakości:

Podobnie jak w przypadku tekstur bloków poziomu, każda z dodanych tekstur jest w skali szarości. Dzięki temu kolory ulepszeń pozostają zrównoważone, gdy pomnożymy je przez wektor koloru.

Ponieważ bonusy mają stan, czas trwania i pewne efekty z nimi związane, chcielibyśmy śledzić wszystkie bonusy aktualnie aktywne w grze; przechowujemy je w wektorze:

  class Game {
    public:
      [...]
      std::vector<PowerUp> PowerUps;
      [...]
      void SpawnPowerUps(GameObject &block);
      void UpdatePowerUps(GLfloat dt);
  };

Zdefiniowaliśmy również dwie funkcje zarządzania powerupami. SpawnPowerUps tworzy powerupy w miejscu danego bloku, a UpdatePowerUps zarządza wszystkimi bonusami aktualnie aktywnymi w grze.

Tworzenie PowerUp’ów

Za każdym razem, gdy bloczek jest niszczony, chcemy stworzyć powerup biorąc pod uwagę małą szansę na jego stworzenie. Ta funkcja to SpawnPowerUps i znajduje się w klasie Game:

  GLboolean ShouldSpawn(GLuint chance)
  {
    GLuint random = rand() % chance;
    return random == 0;
  }
  void Game::SpawnPowerUps(GameObject &block)
  {
    if (ShouldSpawn(75)) // 1 in 75 chance
      this->PowerUps.push_back(
         PowerUp("speed", glm::vec3(0.5f, 0.5f, 1.0f), 0.0f, block.Position, tex_speed
       ));
    if (ShouldSpawn(75))
      this->PowerUps.push_back(
        PowerUp("sticky", glm::vec3(1.0f, 0.5f, 1.0f), 20.0f, block.Position, tex_sticky 
      );
    if (ShouldSpawn(75))
      this->PowerUps.push_back(
        PowerUp("pass-through", glm::vec3(0.5f, 1.0f, 0.5f), 10.0f, block.Position, tex_pass
      ));
    if (ShouldSpawn(75))
      this->PowerUps.push_back(
        PowerUp("pad-size-increase", glm::vec3(1.0f, 0.6f, 0.4), 0.0f, block.Position, tex_size  
      ));
    if (ShouldSpawn(15)) // Negative powerups should spawn more often
      this->PowerUps.push_back(
        PowerUp("confuse", glm::vec3(1.0f, 0.3f, 0.3f), 15.0f, block.Position, tex_confuse
      ));
    if (ShouldSpawn(15))
      this->PowerUps.push_back(
        PowerUp("chaos", glm::vec3(0.9f, 0.25f, 0.25f), 15.0f, block.Position, tex_chaos
      ));
  } 

Funkcja SpawnPowerUps tworzy nowy obiekt PowerUp w oparciu o daną szansę (1 na 75 dla normalnych powerupów i 1 na 15 dla negatywnych powerupów) i ustawia ich właściwości. Każdemu powerupowi nadawany jest określony kolor, aby uczynić go bardziej rozpoznawalnym dla użytkownika i czas trwania w sekundach w zależności od jego typu; czas trwania 0.0f oznacza, że ​​czas jego trwania jest nieskończony. Dodatkowo każde ulepszenie otrzymuje pozycję zniszczonego bloku i jedną z tekstur z poprzedniej sekcji.

Aktywacja PowerUp’ów

Następnie aktualizujemy funkcję DoCollisions, aby nie tylko sprawdzać kolizje cegieł i wiosła, ale także wszystkie kolizje między wiosłem, a każdym niezniszczonym PowerUp’em. Zwróć uwagę, że wywołujemy funkcję SpawnPowerUps, gdy tylko blok zostanie zniszczony.

  void Game::DoCollisions()
  {
    for (GameObject &box : this->Levels[this->Level].Bricks)
    {
      if (!box.Destroyed)
      {
        Collision collision = CheckCollision(*Ball, box);
        if (std::get<0>(collision)) // If collision is true
        {
          // Destroy block if not solid
          if (!box.IsSolid)
          {
            box.Destroyed = GL_TRUE;
            this->SpawnPowerUps(box);
          }
          [...]
        }
      }
    }    
    [...] 
    for (PowerUp &powerUp : this->PowerUps)
    {
      if (!powerUp.Destroyed)
      {
        if (powerUp.Position.y >= this->Height)
          powerUp.Destroyed = GL_TRUE;
        if (CheckCollision(*Player, powerUp))
        {	// Collided with player, now activate powerup
          ActivatePowerUp(powerUp);
          powerUp.Destroyed = GL_TRUE;
          powerUp.Activated = GL_TRUE;
        }
      }
    } 
  }

W przypadku wszystkich bonusów, które nie zostały jeszcze zniszczone, sprawdzamy, czy powerup osiągnął dolną krawędź ekranu, czy też zderzył się z wiosłem. W obu przypadkach powerup jest niszczony, ale po zderzeniu z wiosłem jest również aktywowany.

Aktywacja bonusu jest dokonywana poprzez zmianę jego właściwości Activated na true i włączenie efektu powerup poprzez podaniu tej właściwości do funkcji ActivatePowerUp:

  void ActivatePowerUp(PowerUp &powerUp)
  {
    // Initiate a powerup based type of powerup
    if (powerUp.Type == "speed")
    {
      Ball->Velocity *= 1.2;
    }
    else if (powerUp.Type == "sticky")
    {
      Ball->Sticky = GL_TRUE;
      Player->Color = glm::vec3(1.0f, 0.5f, 1.0f);
    }
    else if (powerUp.Type == "pass-through")
    {
      Ball->PassThrough = GL_TRUE;
      Ball->Color = glm::vec3(1.0f, 0.5f, 0.5f);
    }
    else if (powerUp.Type == "pad-size-increase")
    {
      Player->Size.x += 50;
    }
    else if (powerUp.Type == "confuse")
    {
      if (!Effects->Chaos)
        Effects->Confuse = GL_TRUE; // Only activate if chaos wasn't already active
    }
    else if (powerUp.Type == "chaos")
    {
      if (!Effects->Confuse)
        Effects->Chaos = GL_TRUE;
    }
  } 

Celem ActivatePowerUp jest aktywacja efekt powerupu, jak to opisaliśmy na początku tego samouczka. Sprawdzamy rodzaj bonusu i odpowiednio zmieniamy stan gry. W celu uzyskania efektu sticky i pass-through zmieniamy również odpowiednio kolor wiosła i piłki, aby dać użytkownikowi pewne informacje zwrotne na temat tego, który efekt jest aktualnie aktywny.

Ponieważ efekty sticky i pass-through nieznacznie zmieniają logikę gry, przechowujemy ich efekt jako właściwość obiektu piłki; w ten sposób możemy zmienić logikę gry na podstawie tego, jaki efekt na piłkę jest obecnie aktywny. Jedyną zmianą jakiej dokonujemy w nagłówku BallObject jest dodanie tych dwóch właściwości. Dla kompletności zaktualizowany kod znajduje się poniżej:

Następnie możemy łatwo zaimplementować efekt sticky, nieznacznie aktualizując funkcję DoCollisions przy kolizji między piłką a wiosłem:

  if (!Ball->Stuck && std::get<0>(result))
  {
    [...]
    Ball->Stuck = Ball->Sticky;
  }

Tutaj ustawiamy właściwość Stuck piłki, która jest podobna do właściwości Sticky piłki. Jeśli efekt sticky zostanie aktywowany, piłka będzie w końcu przyklejała się do wiosła gracza, gdy się z nim zderzy; użytkownik musi ponownie nacisnąć spację, aby zwolnić piłkę.

Podobna niewielka zmiana dotyczy efektu pass-through w ramach tej samej funkcji DoCollisions. Jeśli właściwość PassThrough piłki jest ustawiona na true, nie wykonujemy żadnej kolizji na zniszczalnych klockach.

  Direction dir = std::get<1>(collision);
  glm::vec2 diff_vector = std::get<2>(collision);
  if (!(Ball->PassThrough && !box.IsSolid)) 
  {
    if (dir == LEFT || dir == RIGHT) // Horizontal collision
    {
      [...]
    }
    else 
    {
      [...]
    }
  } 

Pozostałe efekty aktywuje się po prostu modyfikując część stanu gry, np. prędkość piłki, rozmiar wiosła lub efekt obiektu PostProcesser.

Aktualizacja PowerUp’ów

Teraz pozostaje tylko upewnić się, że bonusy są w stanie poruszać się po ich stworzeniu i że są dezaktywowane, gdy tylko skończy się ich czas trwania; inaczej powerupy pozostaną aktywne na zawsze.

W ramach funkcji UpdatePowerUps przesuwamy bonusy w oparciu o ich prędkość i zmniejszamy ich czas trwania. Za każdym razem, gdy czas trwania powerupu zostaje zmniejszony do 0.0f, jego efekt zostaje dezaktywowany, a odpowiednie zmienne zostają ustawione na swój pierwotny stan.

  void Game::UpdatePowerUps(GLfloat dt)
  {
    for (PowerUp &powerUp : this->PowerUps)
    {
      powerUp.Position += powerUp.Velocity * dt;
      if (powerUp.Activated)
      {
        powerUp.Duration -= dt;

        if (powerUp.Duration <= 0.0f)
        {
          // Remove powerup from list (will later be removed)
          powerUp.Activated = GL_FALSE;
          // Deactivate effects
          if (powerUp.Type == "sticky")
          {
            if (!isOtherPowerUpActive(this->PowerUps, "sticky"))
            {	// Only reset if no other PowerUp of type sticky is active
              Ball->Sticky = GL_FALSE;
              Player->Color = glm::vec3(1.0f);
            }
          }
          else if (powerUp.Type == "pass-through")
          {
            if (!isOtherPowerUpActive(this->PowerUps, "pass-through"))
            {	// Only reset if no other PowerUp of type pass-through is active
              Ball->PassThrough = GL_FALSE;
              Ball->Color = glm::vec3(1.0f);
            }
          }
          else if (powerUp.Type == "confuse")
          {
            if (!isOtherPowerUpActive(this->PowerUps, "confuse"))
            {	// Only reset if no other PowerUp of type confuse is active
              Effects->Confuse = GL_FALSE;
            }
          }
          else if (powerUp.Type == "chaos")
          {
            if (!isOtherPowerUpActive(this->PowerUps, "chaos"))
            {	// Only reset if no other PowerUp of type chaos is active
              Effects->Chaos = GL_FALSE;
            }
          }        
        }
      }
    }
    this->PowerUps.erase(std::remove_if(this->PowerUps.begin(), this->PowerUps.end(),
      [](const PowerUp &powerUp) { return powerUp.Destroyed && !powerUp.Activated; }
    ), this->PowerUps.end());
  } 

Możesz zobaczyć, że dla każdego efektu wyłączamy go, resetując odpowiednie elementy do ich oryginalnego stanu. Ustawiliśmy także właściwość Activated na false. Pod koniec UpdatePowerUps iterujemy po wektorze PowerUps i usuwamy każdy bonus, jeśli jest on zniszczony i dezaktywowany. Używamy funkcji remove_if z nagłówka algorithm, aby usunąć te elementy z uwzględnieniem predykatu lambda.

Funkcja remove_if przenosi wszystkie elementy, dla których predykat lambda ma wartość true, na koniec obiektu kontenera i zwraca iterator na początek tego usuniętego zakresu elementów. Funkcja erase tego kontenera przyjmuje następnie iterator i iterator końca wektora, aby usunąć wszystkie elementy między tymi dwoma iteratorami.

Może się zdarzyć, że gdy jeden z efektów jest aktywny, inne bonusy tego samego typu kolidują z wiosłem gracza. W takim przypadku mamy więcej niż 1 powerup danego typu, aktualnie aktywnego w wektorze PowerUps. Następnie, gdy jeden z tych bonusów zostanie dezaktywowany, nie chcemy wyłączać jego efektów, ponieważ inne bonusy tego samego typu mogą być nadal aktywne. Z tego powodu używamy funkcji IsOtherPowerUpActive w celu sprawdzenia, czy jest jeszcze aktywny inny bonus tego samego typu. Tylko wtedy, gdy funkcja zwróci false, dezaktywujemy powerup. W ten sposób czas trwania danego typu bonusu zostaje przedłużony do czasu jego ostatniego aktywowanego powerupu.

  GLboolean IsOtherPowerUpActive(std::vector<PowerUp> &powerUps, std::string type)
  {
    for (const PowerUp &powerUp : powerUps)
    {
      if (powerUp.Activated)
        if (powerUp.Type == type)
          return GL_TRUE;
    }
    return GL_FALSE;
  } 

Funkcja po prostu sprawdza dla wszystkich aktywowanych powerup’ów, czy nadal są aktywne jakiekolwiek powerupy tego samego typu, a jeśli tak, zwraca GL_TRUE.

Ostatnią rzeczą do zrobienia jest renderowanie powerup’ów:

  void Game::Render()
  {
    if (this->State == GAME_ACTIVE)
    {
      [...]
      for (PowerUp &powerUp : this->PowerUps)
        if (!powerUp.Destroyed)
          powerUp.Draw(*Renderer);
      [...]
    }
  }  

Połącz wszystkie te funkcje, a uzyskasz działający system powerup, który nie tylko sprawia, że ​​gra jest przyjemniejsza, ale także o wiele trudniejsza. Wygląda to mniej więcej tak:

Poniżej znajdziesz zaktualizowany kod klasy Game (tam też resetujemy wszystkie efekty powerup’ów po każdym zresetowaniu poziomu):