This is the Polish translation of Advanced-OpenGL/Geometry-Shader article of learnopengl.com tutorial series.

Pomiędzy Vertex Shader a Fragment Shader znajduje się opcjonalny etap cieniujący nazywany Geometry Shader. Przyjmuje on jako dane wejściowe zestaw wierzchołków, które tworzą pojedynczy prymityw, np. punkt lub trójkąt. Geometry Shader może następnie przekształcić te wierzchołki zgodnie z oczekiwaniami przed wysłaniem ich do następnego etapu cieniowania. Tym, co sprawia, że ​​Geometry Shader jest interesujący, jest to, że jest w stanie przekształcić (zestaw) wierzchołków na zupełnie inne prymitywy, generując znacznie więcej wierzchołków, niż początkowo do niego przekazano.

Rzucimy cię prosto na głęboką wodę, pokazując przykład shadera geometrii:

  #version 330 core
  layout (points) in;
  layout (line_strip, max_vertices = 2) out;

  void main() {  
    gl_Position = gl_in[0].gl_Position + vec4(-0.1, 0.0, 0.0, 0.0); 
    EmitVertex();

    gl_Position = gl_in[0].gl_Position + vec4( 0.1, 0.0, 0.0, 0.0);
    EmitVertex();

    EndPrimitive();
  } 

Na początku każdego Geometry Shadera musimy zadeklarować typ prymitywu na wejściu, który otrzymujemy z Vertex Shadera. Robimy to, poprzez kwalifikator layout przed słowem kluczowym in. Ten kwalifikator może przyjmować dowolne z następujących wartości prymitywów, które trafiają z Vertex Shadera:

 • points: podczas rysowania prymitywów GL_POINTS (1).
 • lines: podczas rysowania GL_LINES lub GL_LINE_STRIP (2).
 • lines_adjacency: GL_LINES_ADJACENCY lub GL_LINE_STRIP_ADJACENCY (4).
 • triangles: GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP lub GL_TRIANGLE_FAN (3).
 • triangles_adjacency : GL_TRIANGLES_ADJACENCY lub GL_TRIANGLE_STRIP_ADJACENCY (6).

Są to prawie wszystkie prymitywy, które możemy przekazać do wywoływania wywołań renderowania takich jak glDrawArrays. Jeśli zdecydowalibyśmy się narysować wierzchołki jako GL_TRIANGLES, powinniśmy ustawić kwalifikator wejściowy na triangles. Liczba w nawiasie reprezentuje minimalną liczbę wierzchołków zawartych w pojedynczym prymitywie.

Następnie musimy również określić typ prymitywu, który będzie generowany przez Geometry Shader, i robimy to za pomocą kwalifikatora układu przed słowem kluczowym out. Podobnie jak kwalifikator układu wejściowego kwalifikator układu wyjściowego może również przyjmować kilka wartości prymitywów:

 • points
 • line_strip
 • triangle_strip

Dzięki tym 3 kwalifikatorom wyjściowym możemy stworzyć niemal dowolny kształt z prymitywów wejściowych. Aby na przykład wygenerować pojedynczy trójkąt, określilibyśmy triangle_strip jako wynik, a następnie wyprowadzilibyśmy 3 wierzchołki.

Geometry Shader oczekuje również od nas ustawienia maksymalnej liczby wyprowadzanych wierzchołków (jeśli przekroczysz tę liczbę, OpenGL nie narysuje dodatkowych wierzchołków), co możemy również zrobić za pomocą kwalifikatora układu słowa kluczowego out. W tym konkretnym przypadku wygenerujemy line_strip z maksymalną liczbą 2 wierzchołków.

W przypadku, gdy zastanawiasz się, co to jest line_strip: jest to łamana, która łączy razem zestaw punktów, tworząc jedną ciągłą linię między nimi (minimum 2 punktami). Każdy dodatkowy punkt dany do renderowania spowoduje powstanie nowej linii między nowym punktem a poprzednim punktem, jak widać na poniższym obrazku, na którym mamy 5 wierzchołków:

Obraz prymitywu line_strip w Geometry Shader

Przy obecnym shaderze będziemy generować tylko jedną linię, ponieważ maksymalna liczba wierzchołków jest równa 2.

Aby wygenerować sensowne wyniki, potrzebujemy sposobu na pobranie danych wyjściowych z poprzedniego shadera. GLSL daje nam wbudowaną zmienną o nazwie gl_in, która wewnętrznie (prawdopodobnie) wygląda mniej więcej tak:

  in gl_Vertex
  {
    vec4 gl_Position;
    float gl_PointSize;
    float gl_ClipDistance[];
  } gl_in[]; 

Tutaj jest zadeklarowana jako blok interfejsu (było to omówione w poprzednim samouczku), który zawiera kilka interesujących zmiennych, z których najciekawsza jest gl_Position, która zawiera podobny wektor, który ustawialiśmy jako wyjście Vertex Shadera.

Zauważ, że jest zadeklarowany jako tablica, ponieważ większość prymitywów renderowania składa się z więcej niż jednego wierzchołka, a Geometry Shader otrzymuje wszystkie wierzchołki prymitywu jako dane wejściowe.

Korzystając z danych wierzchołkowych z Vertex Shadera, możemy zacząć generować nowe dane, które są wykonywane za pomocą 2 funkcji Geometry Shadera o nazwie EmitVertex i EndPrimitive. Geometry Shader oczekuje, że wygenerujesz/wypiszesz co najmniej jeden z prymitywów określonych jako wynik. W naszym przypadku chcemy przynajmniej wygenerować jeden prymityw łamanej.

  void main() {  
    gl_Position = gl_in[0].gl_Position + vec4(-0.1, 0.0, 0.0, 0.0); 
    EmitVertex();

    gl_Position = gl_in[0].gl_Position + vec4( 0.1, 0.0, 0.0, 0.0);
    EmitVertex();

    EndPrimitive();
  }  

Za każdym razem, gdy wywołujemy EmitVertex, wektor aktualnie ustawiony na gl_Position jest dodawany do prymitywu. Kiedy EndPrimitive jest wywoływana, wszystkie emitowane wierzchołki dla tego prymitywu są łączone w określone wyjściowe prymitywy. Wielokrotne wywoływanie EndPrimitive po jednym lub więcej wywołań funkcji EmitVertex generuje wiele prymitywów. W tym konkretnym przypadku wysyłamy dwa wierzchołki, które zostały przesunięte względem pierwotnej pozycji wierzchołka, a następnie wywołuje EndPrimitive, łącząc te dwa wierzchołki w jedną łamaną złożoną z 2 wierzchołków.

Teraz, gdy wiesz (trochę), jak działają shadery geometrii, możesz prawdopodobnie zgadnąć, co robi ten shader geometrii. Ten Geometry Shader przyjmuje jako element wejściowy prymityw punktu i tworzy łamaną poziomą z wejściowym wierzchołkiem jako środkiem. Jeśli to wyrenderujemy, to będzie to wyglądać tak:

Geometry Shader rysujący linie z punktów w OpenGL

Niezbyt imponujące, ale warto wziąć pod uwagę, że dane wyjściowe zostały wygenerowane za pomocą następującego wywołania:

  glDrawArrays(GL_POINTS, 0, 4); 

Chociaż jest to stosunkowo prosty przykład, pokazuje, w jaki sposób możemy używać shaderów geometrii do (dynamicznego) generowania nowych kształtów w locie. W dalszej części tego samouczka omówimy kilka interesujących efektów, które możemy osiągnąć za pomocą shaderów geometrii, ale na razie zaczniemy od stworzenia prostego Geometry Shadera.

Używanie Geometry Shader’ów

Aby zademonstrować użycie Geometry Shadera, stworzymy naprawdę prostą scenę, w której po prostu narysujemy 4 punkty na płaszczyźnie Z w NDC. Współrzędne punktów to:

  float points[] = {
  	-0.5f, 0.5f, // lewy górny
  	 0.5f, 0.5f, // prawy górny
  	 0.5f, -0.5f, // prawy dolny
  	-0.5f, -0.5f // lewy dolny
  }; 

Vertex Shader musi tylko narysować punkty na płaszczyźnie Z, więc potrzebujemy tylko podstawowego Vertex Shadera:

  #version 330 core
  layout (location = 0) in vec2 aPos;

  void main()
  {
    gl_Position = vec4(aPos.x, aPos.y, 0.0, 1.0); 
  }

Następnie ustawimy kolor zielony dla wszystkich punktów, które mamy wpisane na sztywno w Fragment Shader:

  #version 330 core
  out vec4 FragColor;

  void main()
  {
    FragColor = vec4(0.0, 1.0, 0.0, 1.0);  
  } 

Wygeneruj VAO i VBO dla danych wierzchołków punktów, a następnie narysuj je za pomocą glDrawArrays:

  shader.use();
  glBindVertexArray(VAO);
  glDrawArrays(GL_POINTS, 0, 4); 

Rezultatem jest ciemna scena z 4 (ledwo widocznymi) zielonymi punktami:

4 punkty rysowane za pomocą OpenGL

Ale czy nie nauczyliśmy się już tego wszystkiego robić? Tak, ale teraz zamierzamy urozmaicić tę małą scenę, dodając do niej shader geometrii.

Dla celów edukacyjnych stworzymy coś, co nazywa się shaderem geometrii pass-through, który przyjmuje prymityw punktów, i przepuszcza go niezmienionego do następnego shadera:

  #version 330 core
  layout (points) in;
  layout (points, max_vertices = 1) out;

  void main() {  
    gl_Position = gl_in[0].gl_Position; 
    EmitVertex();
    EndPrimitive();
  } 

W tej chwili ten shader geometrii powinien być dość łatwy do zrozumienia. Po prostu emituje niezmodyfikowaną pozycję wierzchołka, którą odebrał jako dane wejściowe i generuje prymityw punktowy.

Geometry Shader musi zostać skompilowany i połączony z programem podobnie jak Vertex Shader i Fragment Shader, ale tym razem utworzymy shader przy użyciu GL_GEOMETRY_SHADER jako typu shadera:

  geometryShader = glCreateShader(GL_GEOMETRY_SHADER);
  glShaderSource(geometryShader, 1, &gShaderCode, NULL);
  glCompileShader(geometryShader); 
  ...
  glAttachShader(program, geometryShader);
  glLinkProgram(program); 

Kod kompilacji shaderów jest w zasadzie taki sam jak kod Vertex Shader i Fragment Shader. Sprawdź, czy nie występują błędy kompilacji lub linkowania!

Jeśli teraz skompilujesz i uruchomisz aplikację, powinieneś zobaczyć wynik podobny do następującego:

4 Punkty narysowane za pomocą OpenGL (tym razem z Geometry Shaderem)!)

Jest to dokładnie taki sam wynik jak bez Geometry Shadera! To trochę nudne, ale fakt, że wciąż byliśmy w stanie narysować punkty, oznacza, że ​​shader geometrii działa, więc teraz nadszedł czas na ciekawsze efekty!

Zbudujmy kilka domków

Rysowanie punktów i linii nie jest interesujące, więc musimy być trochę kreatywni, korzystając z Geometry Shadera, aby narysować dla nas obiekt w miejscu każdego punktu. Możemy to osiągnąć, ustawiając wyjście Geometry Shadera na triangle_strip i narysujemy w sumie trzy trójkąty: dwa dla kwadratu i jeden dla dachu.

Pasek trójkątów w OpenGL jest bardziej efektywnym sposobem rysowania trójkątów przy użyciu mniejszej liczby wierzchołków. Po narysowaniu pierwszego trójkąta każdy kolejny wierzchołek wygeneruje kolejny trójkąt obok pierwszego trójkąta: co 3 sąsiednie wierzchołki utworzą trójkąt. Jeśli mamy w sumie 6 wierzchołków, które tworzą pasek trójkątów, otrzymalibyśmy następujące trójkąty: (1,2,3), (2,3,4), (3,4,5) i (4,5,6) tworząc w sumie 4 trójkąty. Pasek trójkątów potrzebuje co najmniej 3 wierzchołków i wygeneruje N-2 trójkąty; z 6 wierzchołkami stworzyliśmy 6-2 = 4 trójkąty. Poniższy obraz to ilustruje:

Obraz paska trójkątów z ich kolejnością indeksowania w OpenGL

Używając paska trójkątów jako wyjścia z Geometry Shadera, możemy z łatwością stworzyć kształt domu, generując 3 sąsiednie trójkąty we właściwej kolejności. Poniższy obrazek pokazuje, w jakiej kolejności musimy narysować wierzchołki, aby uzyskać trójkąty, których potrzebujemy, gdzie niebieska kropka to punkt wejściowy:

Jak szkielet domu powinien być rysowany za pomocą jednego punktu

Przekłada się to na następujący kod Geometry Shadera:

  #version 330 core
  layout (points) in;
  layout (triangle_strip, max_vertices = 5) out;

  void build_house(vec4 position)
  {  
    gl_Position = position + vec4(-0.2, -0.2, 0.0, 0.0);  // 1:lewy dolny
    EmitVertex();  
    gl_Position = position + vec4( 0.2, -0.2, 0.0, 0.0);  // 2:prawy dolny
    EmitVertex();
    gl_Position = position + vec4(-0.2, 0.2, 0.0, 0.0);  // 3:lewy górny
    EmitVertex();
    gl_Position = position + vec4( 0.2, 0.2, 0.0, 0.0);  // 4:prawy górny
    EmitVertex();
    gl_Position = position + vec4( 0.0, 0.4, 0.0, 0.0);  // 5:górny
    EmitVertex();
    EndPrimitive();
  }

  void main() {  
    build_house(gl_in[0].gl_Position);
  } 

Ten Geometry Shader generuje 5 wierzchołków, przy czym każdy wierzchołek jest pozycją punktu plus przesunięcie, tworząc jeden duży pasek trójkątów. Wynikowy prymityw jest następnie rasteryzowany, a Fragment Shader działa na całym pasku trójkąta, co daje zielony dom dla każdego narysowanego punktu:

Domy narysowane za pomocą punktów korzystając z Geometry Shader w OpenGL

Możesz zobaczyć, że każdy dom rzeczywiście składa się z 3 trójkątów - wszystkie rysowane za pomocą tylko jednego punktu w przestrzeni. Zielone domy wyglądają trochę nudno, więc nadajmy każdemu niepowtarzalny kolor. W tym celu dodamy dodatkowy atrybut wierzchołków z informacją o kolorze na wierzchołek w Vertex Shaderze, a następnie przekażemy go do Geometry Shadera, który przekaże go dalej do Fragment Shadera.

Zaktualizowane dane wierzchołków podano poniżej:

  float points[] = {
    -0.5f, 0.5f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, // lewy górny
     0.5f, 0.5f, 0.0f, 1.0f, 0.0f, // prawy górny
     0.5f, -0.5f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, // prawy dolny
    -0.5f, -0.5f, 1.0f, 1.0f, 0.0f // lewy dolny
  }; 

Następnie aktualizujemy Vertex Shader, aby przesłać atrybut koloru do Geometry Shadera za pomocą bloku interfejsu:

  #version 330 core
  layout (location = 0) in vec2 aPos;
  layout (location = 1) in vec3 aColor;

  out VS_OUT {
    vec3 color;
  } vs_out;

  void main()
  {
    gl_Position = vec4(aPos.x, aPos.y, 0.0, 1.0); 
    vs_out.color = aColor;
  } 

Następnie musimy zadeklarować ten sam blok interfejsu (z inną nazwą interfejsu) w Geometry Shaderze:

  in VS_OUT {
    vec3 color;
  } gs_in[]; 

Ponieważ Geometry Shader działa na zbiorze wierzchołków jako dane wejściowe, dane wejściowe z Vertex Shadera są zawsze reprezentowane jako tablice danych, mimo że mamy teraz tylko jeden wierzchołek.

Nie musimy koniecznie używać bloków interfejsu do przesyłania danych do Geometry Shadera. Mogliśmy również napisać to jako:

  in vec3 vColor[];

Jeśli Vertex Shader przekazał wektor koloru jako out vec3 vColor. Bloki interfejsów są jednak o wiele łatwiejsze w obsłudze w shaderach, takich jak Geometry Shader. W praktyce wejścia Geometry Shadera mogą być dość duże, a grupowanie ich w jeden duży blok interfejsu ma dużo większy sens.

Następnie powinniśmy zadeklarować wektor koloru wyjściowego dla Fragment Shadera:

  out vec3 fColor; 

Ponieważ Fragment Shader oczekuje tylko jednego (interpolowanego) koloru, nie ma sensu przekazywać wielu kolorów. Wektor fColor nie jest zatem tablicą, ale pojedynczym wektorem. Podczas emitowania wierzchołka każdy wierzchołek przechowuje ostatnią przechowywaną wartość w fColor dla wykonania Fragment Shadera. W przypadku domów możemy w ten sposób wypełnić tylko fColor jednym kolorem z Vertex Shadera przed wyemitowaniem pierwszego wierzchołka, aby pokolorować cały dom:

  fColor = gs_in[0].color; // gs_in[0] ponieważ istnieje tylko jeden wierzchołek wejściowy
  gl_Position = position + vec4(-0.2, -0.2, 0.0, 0.0);  // 1:lewy dolny
  EmitVertex();  
  gl_Position = position + vec4( 0.2, -0.2, 0.0, 0.0);  // 2:prawy dolny
  EmitVertex();
  gl_Position = position + vec4(-0.2, 0.2, 0.0, 0.0);  // 3:lewy górny
  EmitVertex();
  gl_Position = position + vec4( 0.2, 0.2, 0.0, 0.0);  // 4:prawy górny
  EmitVertex();
  gl_Position = position + vec4( 0.0, 0.4, 0.0, 0.0);  // 5:górny
  EmitVertex();
  EndPrimitive(); 

Wszystkie wyemitowane wierzchołki będą miały ostatnią zapisaną wartość w fColor osadzoną w ich danych, która jest równa kolorowi wierzchołka, którą zdefiniowaliśmy w ich atrybutach. Wszystkie domy będą teraz miały własny kolor:

Kolorowe domy wygenerowane za pomocą punktów shaderów geometrii w OpenGL

Dla zabawy mogliśmy również udawać, że jest zima i dać dachowi trochę śniegu, nadając ostatniemu wierzchołkowi własny kolor: biały.

  fColor = gs_in[0].color; 
  gl_Position = position + vec4(-0.2, -0.2, 0.0, 0.0);  // 1:lewy dolny
  EmitVertex();  
  gl_Position = position + vec4( 0.2, -0.2, 0.0, 0.0);  // 2:prawy dolny
  EmitVertex();
  gl_Position = position + vec4(-0.2, 0.2, 0.0, 0.0);  // 3:lewy górny
  EmitVertex();
  gl_Position = position + vec4( 0.2, 0.2, 0.0, 0.0);  // 4:prawy górny
  EmitVertex();
  gl_Position = position + vec4( 0.0, 0.4, 0.0, 0.0);  // 5:górny
  fColor = vec3(1.0, 1.0, 1.0);
  EmitVertex();
  EndPrimitive(); 

Wynik wygląda teraz tak:

Domy w kolorze śniegu, wygenerowane za pomocą shaderów geometrii w OpenGL

Możesz porównać swój kod źródłowy z kodem tutaj.

Widać, że za pomocą shaderów geometrii można uzyskać całkiem ciekawe rezultaty nawet z najprostszymi prymitywami. Ponieważ kształty są generowane dynamicznie na ultraszybkim sprzęcie GPU, jest to o wiele bardziej wydajne niż definiowanie tych kształtów w buforze wierzchołków. Bufory geometrii są zatem doskonałym narzędziem do optymalizacji prostych, często powtarzających się kształtów, takich jak sześciany w świecie wokseli lub liści trawy na dużej, otwartej scenie.

Wybuchające obiekty

Podczas gdy rysowanie domów jest zabawne, nie jest to coś, z czego będziemy korzystać często. Właśnie dlatego zamierzamy sprawić by obiekty eksplodowały! Jest to również coś, czego prawdopodobnie nie będziemy używać, ale pokazuje niektóre z możliwości shaderów geometrii.

Efekt eksplozji z shaderami geometrii w OpenGL

Wspaniałą cechą takiego efektu Geometry Shadera jest to, że działa na wszystkich obiektach, niezależnie od ich złożoności.

Ponieważ zamierzamy przesunąć każdy wierzchołek w kierunku wektora normalnego trójkąta, najpierw musimy obliczyć ten wektor normalny. To, co musimy zrobić, to obliczyć wektor prostopadły do ​​powierzchni trójkąta, używając tylko 3 wierzchołków, do których mamy dostęp. Możesz pamiętać z tutoriala transformacje, że możemy pobrać wektor prostopadły do ​​dwóch innych wektorów za pomocą funkcji cross. Gdybyśmy pobrali dwa wektory a i b, które są równoległe do powierzchni trójkąta, możemy obliczyć wektor normalny, wykonując iloczyn wektorowy na tych wektorach. Następująca funkcja Geometry Shadera wykonuje dokładnie to, aby otrzymać wektor normalny za pomocą 3 współrzędnych wierzchołków wejściowych:

  vec3 GetNormal()
  {
    vec3 a = vec3(gl_in[0].gl_Position) - vec3(gl_in[1].gl_Position);
    vec3 b = vec3(gl_in[2].gl_Position) - vec3(gl_in[1].gl_Position);
    return normalize(cross(a, b));
  } 

Tutaj pobieramy dwa wektory a i b, które są równoległe do powierzchni trójkąta. Odejmowanie dwóch wektorów od siebie powoduje, że wektor jest różnicą dwóch wektorów, a ponieważ wszystkie 3 punkty leżą na płaszczyźnie trójkąta, odjęcie dowolnego z jego wektorów od siebie powoduje, że wektor jest równoległy do ​​płaszczyzny. Zwróć uwagę, że jeśli zamienimy miejscami a z b w funkcji cross, otrzymamy wektor normalny wskazujący w przeciwnym kierunku - kolejność jest tutaj ważna!

Teraz, gdy wiemy, jak obliczyć wektor normalny, możemy utworzyć funkcję explode, która pobiera ten wektor normalny wraz z wektorem pozycji wierzchołka. Funkcja zwraca nowy wektor, który przesuwa wektor pozycji wzdłuż kierunku wektora normalnego:

  vec4 explode(vec4 position, vec3 normal)
  {
    float magnitude = 2.0;
    vec3 direction = normal * ((sin(time) + 1.0) / 2.0) * magnitude; 
    return position + vec4(direction, 0.0);
  } 

Sama funkcja nie powinna być zbyt skomplikowana. Funkcja sin korzysta ze zmiennej time, ponieważ jej argument, który bazuje na czasie, zwraca wartości między -1.0 a 1.0. Ponieważ nie chcemy aby obiekt się naprawiał obcinamy wartości sin do zakresu [0,1]. Wynikowa wartość jest następnie mnożona przez wektor normal, a powstały wektor direction jest dodawany do wektora pozycji.

Pełny Geometry Shader efektu eksplozji podczas rysowania modelu załadowanego za pomocą naszego importera wygląda następująco:

  #version 330 core
  layout (triangles) in;
  layout (triangle_strip, max_vertices = 3) out;

  in VS_OUT {
    vec2 texCoords;
  } gs_in[];

  out vec2 TexCoords; 

  uniform float time;

  vec4 explode(vec4 position, vec3 normal) { ... }

  vec3 GetNormal() { ... }

  void main() {  
    vec3 normal = GetNormal();

    gl_Position = explode(gl_in[0].gl_Position, normal);
    TexCoords = gs_in[0].texCoords;
    EmitVertex();
    gl_Position = explode(gl_in[1].gl_Position, normal);
    TexCoords = gs_in[1].texCoords;
    EmitVertex();
    gl_Position = explode(gl_in[2].gl_Position, normal);
    TexCoords = gs_in[2].texCoords;
    EmitVertex();
    EndPrimitive();
  } 

Zwróć uwagę, że przed wysłaniem wierzchołka wyprowadzamy również odpowiednie współrzędne tekstury.

Nie zapomnij także ustawić zmiennej time w kodzie OpenGL:

  shader.setFloat("time", glfwGetTime()); 

Rezultatem jest model 3D, który zdaje się nieustannie eksplodować swoje wierzchołki w czasie, po czym znów wraca do normy. Chociaż nie jest to bardzo przydatne, pokazuje bardziej zaawansowane wykorzystanie Geometry Shadera. Możesz porównać swój kod źródłowy z pełnym kodem źródłowym tutaj.

Wizualizacja wektorów normalnych

W tej sekcji przedstawimy przykład użycia Geometry Shadera, który jest rzeczywiście użyteczny: wizualizacja wektorów normalnych dowolnego obiektu. Podczas programowania shaderów w końcu natrafisz na dziwne efekty wizualne, których przyczyna jest trudna do ustalenia. Częstą przyczyną błędów oświetlenia są nieprawidłowe wektory normalne spowodowane niepoprawnym ładowaniem danych wierzchołków, niewłaściwym określeniem ich jako atrybutów wierzchołków lub nieprawidłowym zarządzaniem nimi w shaderach. To, czego chcemy, to sposób na wykrycie, czy dostarczane przez nas wektory normalne są poprawne. Doskonałym sposobem sprawdzenia, czy twoje wektory normalne są poprawne, jest ich wizualizacja i tak się składa, że Geometry Shader jest niezwykle przydatnym narzędziem do tego celu.

Pomysł jest następujący: najpierw narysujemy scenę normalnie bez Geometry Shadera, a następnie narysujemy scenę po raz drugi, ale tym razem wyświetlimy jedynie wektory normalne, które generujemy za pomocą shadera geometrii. Shader geometrii przyjmuje jako dane wejściowe prymitywy trójkąta i generujemy z nich 3 linie w kierunku wektora normalnego - jeden wektor normalny dla każdego wierzchołka. W pseudokodzie będzie wyglądało to mniej więcej tak:

  shader.use();
  DrawScene();
  normalDisplayShader.use();
  DrawScene();

Tym razem tworzymy Geometry Shader, który używa wektorów normalnych dostarczonych przez model zamiast generować je samodzielnie. Aby dostosować się do skalowania i rotacji (ze względu na macierz widoku i macierz modelu) najpierw przekształcimy wektory normalne za pomocą macierzy normalnych przed przekształceniem ich na współrzędne w przestrzeni obcinania (Geometry Shader otrzymuje wektory pozycji jako współrzędne przestrzeni obcinania, więc powinniśmy również przekształcić wektory normalne do tej samej przestrzeni). Wszystko to można zrobić w Vertex Shader:

  #version 330 core
  layout (location = 0) in vec3 aPos;
  layout (location = 1) in vec3 aNormal;

  out VS_OUT {
    vec3 normal;
  } vs_out;

  uniform mat4 projection;
  uniform mat4 view;
  uniform mat4 model;

  void main()
  {
    gl_Position = projection * view * model * vec4(aPos, 1.0); 
    mat3 normalMatrix = mat3(transpose(inverse(view * model)));
    vs_out.normal = normalize(vec3(projection * vec4(normalMatrix * aNormal, 0.0)));
  }

Przekształcony wektor normalny w przestrzeni obcinania jest następnie przekazywany do następnego etapu cieniowania za pośrednictwem bloku interfejsu. Następnie Geometry Shader pobiera każdy wierzchołek (z pozycją i wektorem normalnym) i rysuje wektor normalny z każdego wektora położenia:

  #version 330 core
  layout (triangles) in;
  layout (line_strip, max_vertices = 6) out;

  in VS_OUT {
    vec3 normal;
  } gs_in[];

  const float MAGNITUDE = 0.4;

  void GenerateLine(int index)
  {
    gl_Position = gl_in[index].gl_Position;
    EmitVertex();
    gl_Position = gl_in[index].gl_Position + vec4(gs_in[index].normal, 0.0) * MAGNITUDE;
    EmitVertex();
    EndPrimitive();
  }

  void main()
  {
    GenerateLine(0); // first vertex normal
    GenerateLine(1); // second vertex normal
    GenerateLine(2); // third vertex normal
  } 

Zawartość Geometry Shadera powinna już teraz być oczywista. Zwróć uwagę, że mnożymy normalny wektor przez wektor MAGNITUDE, aby ograniczyć rozmiar wyświetlanych wektorów normalnych (w przeciwnym razie byłyby zbyt duże).

Ponieważ wizualizacja wektorów normalnych jest najczęściej używana do celów debugowania, możemy po prostu wyświetlić je jako linie jedno-kolorowe (lub super-fantazyjne linie, jeśli masz na to ochotę) za pomocą Fragment Shadera:

  #version 330 core
  out vec4 FragColor;

  void main()
  {
    FragColor = vec4(1.0, 1.0, 0.0, 1.0);
  } 

Teraz renderując swój model za pomocą shadera normalnych, a następnie za pomocą specjalnego shadera wizualizującego wektory normalne, zobaczysz coś takiego:

Obraz modułu cieniującego geometrii wyświetlający wektory normalne w OpenGL

Oprócz tego, że nasz nanokombinezon wygląda teraz jak futerko, daje nam naprawdę przydatną metodę określania, czy wektory normalne modelu są rzeczywiście poprawne. Możesz sobie wyobrazić, że takie shadery geometrii są również często używane do dodawania futra do obiektów.

Możesz znaleźć pełny kod źródłowy tutaj.