This is the Polish translation of Advanced-OpenGL/Advanced-GLSL article of learnopengl.com tutorial series.

Ten samouczek nie pokaże Ci super zaawansowanych nowych funkcji, które znacznie poprawiają jakość obrazu Twojej sceny. Ten samouczek w mniej lub bardziej interesujący sposób opisuje GLSL i kilka fajnych sztuczek, które mogą ci pomóc w przyszłości. Zasadniczo będą to rzeczy warte poznania i funkcjonalności, które mogą ułatwić Ci życie podczas tworzenia aplikacji OpenGL w połączeniu z GLSL.

Omówimy interesujące zmienne wbudowane, nowe sposoby organizowania danych wejściowych i wyjściowych shaderów oraz bardzo przydatne narzędzie zwane obiektem bufora uniformów (ang. uniform buffer object, UBO).

Wbudowane zmienne GLSL

Jeśli potrzebujemy danych z dowolnego innego źródła poza bieżącym shaderem, musimy przekazać te dane do innego shadera. Nauczyliśmy się, że można tego dokonać poprzez atrybuty wierzchołków, uniformy i samplery. Istnieje jednak kilka dodatkowych zmiennych zdefiniowanych przez GLSL z przedrostkiem gl_, które dają nam dodatkowe możliwości do pobierania i/lub zapisywania danych. W dotychczasowych tutorialach spotkaliśmy już dwa z nich: gl_Position, który jest wektorem wyjściowym Vertex Shadera i zmiennej Fragment Shadera gl_FragCoord.

Omówimy kilka interesujących wbudowanych zmiennych wejściowych i wyjściowych, które są wbudowane w GLSL i wyjaśnimy, jak mogą nam one pomóc. Zauważ, że nie omówimy wszystkich zmiennych wbudowanych, które istnieją w GLSL, więc jeśli chcesz zobaczyć je wszystkie, zobacz wiki OpenGL.

Zmienne Vertex Shadera

Spotkaliśmy już gl_Position, która to zmienna jest wektorem pozycji wyjściowej w przestrzeni obcinania w Vertex Shaderze. Ustawienie gl_Position w Vertex Shader jest wymogiem, jeśli chcesz renderować cokolwiek na ekranie. Nic, czego nie widzieliśmy wcześniej.

gl_PointSize

Jednym z prymitywów renderowania, z których możemy skorzystać, jest GL_POINTS, w którym to przypadku każdy pojedynczy wierzchołek jest renderowany jako punkt. Możliwe jest ustawienie rozmiaru renderowanych punktów za pomocą funkcji glPointSize OpenGL, ale możemy także wpływać na tę wartość w Vertex Shaderze.

Zmienna wyjściowa zdefiniowana przez GLSL nosi nazwę gl_PointSize, która jest zmienną typu float, za pomocą której można ustawić szerokość i wysokość punktu w pikselach. Opisując rozmiar punktu w Vertex Shaderze, można wpływać na wartość tego punktu na każdy wierzchołek z osobna.

Wpływanie na rozmiary punktów w Vertex Shaderze jest domyślnie wyłączone, ale jeśli chcesz to włączyć, musisz włączyć opcję GL_PROGRAM_POINT_SIZE OpenGL:

  glEnable(GL_PROGRAM_POINT_SIZE); 

Prostym przykładem wpłynięcia na rozmiar punktów jest ustawienie rozmiaru punktu równej wartości pozycji z przestrzeni obcinania, która jest równa odległości wierzchołka względem kamery. Rozmiar punktu powinien rosnąć, im dalej jesteśmy od wierzchołka.

  void main()
  {
    gl_Position = projection * view * model * vec4(aPos, 1.0);  
    gl_PointSize = gl_Position.z;  
  } 

W rezultacie punkty, które narysujemy, stają się większe, im bardziej oddalamy się od nich:

Punkty w OpenGL narysowane ze zmienioną zmienną gl_PointSize w Vertex Shader

Można sobie wyobrazić, że zmiana wielkości punktu na każdy wierzchołek jest przydatna dla technik takich jak generowanie cząsteczek (ang. particle generation).

gl_VertexID

Zmienne gl_Position i gl_PointSizezmiennymi wyjściowymi, ponieważ ich wartości są odczytywane jako wyjście z Vertex Shadera; możemy wpłynąć na ich wartości, zapisując im własne wartości. Vertex Shader daje nam również interesującą zmienną wejściową gl_VertexID, z której możemy tylko odczytać wartość.

Zmienna gl_VertexID jest typu integer i zawiera bieżący identyfikator wierzchołka, który rysujemy. Podczas wykonywania indeksowanego renderowania (za pomoca funkcji glDrawElements) ta zmienna zawiera bieżący indeks rysowanego wierzchołka. Podczas rysowania bez indeksów (przez glDrawArrays) ta zmienna przechowuje numer aktualnie przetwarzanego wierzchołka od początku wywołania renderowania.

Chociaż nie jest to szczególnie przydatne w tej chwili, dobrze jest wiedzieć, że mamy dostęp do takich informacji.

Zmienne Fragment Shadera

W Fragment Shader mamy również dostęp do interesujących zmiennych. GLSL daje nam dwie interesujące zmienne wejściowe o nazwach gl_FragCoord i gl_FrontFacing.

gl_FragCoord

Kilkakrotnie widzieliśmy gl_FragCoord podczas dyskusji o teście głębokości, ponieważ składnik z wektora gl_FragCoord jest równy wartości głębi tego konkretnego fragmentu. Jednak możemy również użyć komponentu x i y wektora dla osiągnięcia interesujących efektów.

Składniki x i y gl_FragCoord są współrzędnymi fragmentu w przestrzeni okna, które początek mają w lewym dolnym rogu okna. Określiliśmy okno o wielkości 800x600 za pomocą funkcji glViewport, więc współrzędne przestrzeni okna fragmentu będą miały wartości x między 0 a 800, a wartości y między 0 i 600.

Za pomocą Fragment Shadera możemy obliczyć inną wartość koloru na podstawie współrzędnej fragmentu. Typowe użycie zmiennej gl_FragCoord służy do porównywania efektów wizualnych różnych obliczeń na fragmentach, jak to zwykle widać w demonstracjach technicznych. Możemy na przykład podzielić ekran na dwie części, wyświetlając jeden efekt z lewej strony okna, a drugi z prawej strony okna. Przykładowy Fragment Shader, który wyświetla inny kolor na podstawie współrzędnych okna fragmentu, jest podany poniżej:

  void main()
  {       
    if(gl_FragCoord.x < 400)
      FragColor = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    else
      FragColor = vec4(0.0, 1.0, 0.0, 1.0);    
  } 

Ponieważ szerokość okna wynosi 800, za każdym razem, gdy współrzędna x piksela jest mniejsza niż 400, musi znajdować się po lewej stronie okna, i dlatego nadajemy obiektowi inny kolor.

Kostka w OpenGL narysowana w 2 kolorach za pomocą gl_FragCoord

Możemy teraz obliczyć dwa zupełnie różne wyniki cieniowania fragmentów i wyświetlić każdy z nich po innych stronach okna. To świetnie nadaje się, na przykład, do testowania różnych technik oświetleniowych.

gl_FrontFacing

Inną interesującą zmienną wejściową w Fragment Shader jest zmienna gl_FrontFacing. W tutorialu Face Culling wspomnieliśmy, że OpenGL jest w stanie dowiedzieć się, czy ścianka jest ścianką przednią czy tylną z powodu kolejności definiowania wierzchołków. Jeśli nie używamy usuwania ścianek (wyłączając GL_FACE_CULL), zmienna gl_FrontFacing poinformuje nas, czy bieżący fragment znajduje się na ściance skierowanej przodem lub tyłem. Moglibyśmy wtedy zdecydować się na przykład na obliczanie różnych kolorów powierzchni ścianek.

Zmienna gl_FrontFacing jest typu bool, która zwraca wartość true, jeśli fragment znajduje się na przedniej ściance, w przeciwnym wypadku zwraca false. Moglibyśmy na przykład stworzyć kostkę w ten sposób, by miała inną teksturą od wewnątrz niż na zewnątrz:

  #version 330 core
  out vec4 FragColor;

  in vec2 TexCoords;

  uniform sampler2D frontTexture;
  uniform sampler2D backTexture;

  void main()
  {       
    if(gl_FrontFacing)
      FragColor = texture(frontTexture, TexCoords);
    else
      FragColor = texture(backTexture, TexCoords);
  } 

Jeśli więc wejdziemy do kontenera, zobaczymy inną teksturę.

Kontener OpenGL używający dwóch różnych tekstur za pomocą gl_FrontFacing

Zauważ, że jeśli włączyłeś funkcję usuwania ścianek, nie będziesz widział żadnych ścianek wewnątrz kontenera i zastosowanie gl_FrontFacing staje się bezcelowe.

gl_FragDepth

Zmienna wejściowa gl_FragCoord jest zmienną wejściową, która pozwala odczytać współrzędne przestrzeni okna i uzyskać wartość głębi bieżącego fragmentu, ale jest to zmienna tylko do odczytu. Nie możemy wpływać na współrzędne fragmentu w przestrzeni okna, ale możliwe jest ustawienie wartości głębi fragmentu. GLSL daje nam zmienną wyjściową o nazwie gl_FragDepth, której możemy użyć do ustawienia wartości głębi fragmentu w Fragment Shader.

Aby faktycznie ustawić wartość głębi w Fragment Shader, po prostu wpisujemy wartość float z zakresu między 0.0 a 1.0 do zmiennej wyjściowej:

  gl_FragDepth = 0.0; // ten fragment ma teraz wartość głębokości 0.0

Jeśli shader nie zapisuje wartości gl_FragDepth, zmienna automatycznie pobierze wartość z gl_FragCoord.z.

Ustawienie wartości głębokości przez nas samych ma jednak poważną wadę, ponieważ OpenGL wyłącza wtedy wszystkie wczesne testy głębokości (jak zostało to omówione w tutorialu test głębokości), jak tylko zapiszemy wartość do gl_FragDepth w Fragment Shader. Zostaje on wyłączony, ponieważ OpenGL nie wie, jaką wartość głębi będzie mieć fragment, przed rozpoczęciem Fragment Shadera, ponieważ może on całkowicie zmienić tę wartość głębokości.

Zapisując wartość do gl_FragDepth, należy wziąć pod uwagę tę wadę. Od wersji OpenGL 4.2 możemy w pewnym sensie pośredniczyć między obiema stronami, redefiniując zmienną gl_FragDepth na samej górze Fragment Shadera z warunkiem głębokość (ang. depth condition):

  layout (depth_<condition>) out float gl_FragDepth;

condition może przyjmować następujące wartości:

Condition Opis
any Wartość domyślna. Wczesne testy głębokości są wyłączone i tracisz największą wydajność.
greater Możesz tylko zwiększyć wartość głębokości w porównaniu do `gl_FragCoord.z`.
less Możesz tylko zmniejszyć wartość głębi w porównaniu do `gl_FragCoord.z`.
unchanged Jeśli zapiszesz wartość do `gl_FragDepth`, zapiszesz ją dokładnie w `gl_FragCoord.z`.

Wybierając greater lub less jako warunek głębi OpenGL może przyjąć założenie, że zapiszesz tylko wartości głębokości większe lub mniejsze niż wartość głębi fragmentu. W ten sposób OpenGL nadal może wykonać wczesny test głębokości w przypadkach, w których wartość głębi jest mniejsza niż wartość głębi fragmentu.

Przykład, w którym zwiększamy wartość głębi w Fragment Shader, ale chcemy zachować niektóre z wczesnych testów głębokości, jest pokazany poniżej:

  #version 420 core // zwróć uwagę na wersję GLSL!
  out vec4 FragColor;
  layout (depth_greater) out float gl_FragDepth;

  void main()
  {       
    FragColor = vec4(1.0);
    gl_FragDepth = gl_FragCoord.z + 0.1;
  } 

Zwróć uwagę, że ta funkcja jest dostępna tylko w wersji OpenGL 4.2 lub nowszej.

Bloki interfejsów (ang. Interface blocks)

Do tej pory za każdym razem, gdy chcieliśmy przesyłać dane z Vertex Shader do Fragment Shader, deklarowaliśmy kilka pasujących do siebie zmiennych wejściowych/wyjściowych. Deklarowanie tych zmiennych jedna po drugiej jest najłatwiejszym sposobem przesyłania danych z jednego shadera do innego, ale ponieważ aplikacje stają się większe, prawdopodobnie będziesz chciał wysłać więcej niż kilka zmiennych, które mogą zawierać tablice i/lub struktury.

Aby pomóc nam uporządkować te zmienne, GLSL oferuje nam coś, co nazywa się blokami interfejsów, co pozwala nam zgrupować te zmienne. Deklaracja takiego bloku interfejsu wygląda podobnie jak deklaracja struct, z tym że jest teraz deklarowane za pomocą słowa kluczowego in lub out w zależności czy blok jest blokiem wejściowym czy wyjściowym.

  #version 330 core
  layout (location = 0) in vec3 aPos;
  layout (location = 1) in vec2 aTexCoords;

  uniform mat4 model;
  uniform mat4 view;
  uniform mat4 projection;

  out VS_OUT
  {
    vec2 TexCoords;
  } vs_out;

  void main()
  {
    gl_Position = projection * view * model * vec4(aPos, 1.0);  
    vs_out.TexCoords = aTexCoords;
  } 

Zadeklarowaliśmy blok interfejsu o nazwie vs_out, który grupuje wszystkie zmienne wyjściowe, które chcemy wysłać do następnego shadera. Jest to banalny przykład, ale możesz sobie wyobrazić, że pomaga to uporządkować zmienne wejścia/wyjścia shaderów. Jest to również przydatne, gdy chcemy pogrupować zmienne wejściowe/wyjściowe shadera w tablice, co zobaczymy w następnym samouczku dotyczącym Geometry Shaderów.

Następnie musimy zadeklarować blok interfejsu wejściowego w kolejnym shaderze, który jest Fragment Shaderem. Nazwa bloku (VS_OUT) powinna być taka sama w Fragment Shaderze, ale nazwa instancji (vs_out jak ta użyta w Vertex Shader) może być jakakolwiek nam się podoba - unikając mylących nazw, takich jak vs_out, które faktycznie zawierają zmienne wejściowe.

  #version 330 core
  out vec4 FragColor;

  in VS_OUT
  {
    vec2 TexCoords;
  } fs_in;

  uniform sampler2D texture;

  void main()
  {       
    FragColor = texture(texture, fs_in.TexCoords);  
  } 

Dopóki obie nazwy bloków interfejsu są takie same, odpowiadające im wejścia i wyjścia są ze sobą połączone. Jest to kolejna przydatna funkcjonalność ułatwiająca organizowanie kodu i jest przydatna podczas przechodzenia między niektórymi etapami cieniowania, takimi jak Geometry Shader.

Obiekt bufora uniformów (ang. Uniform buffer objects)

Używamy OpenGL już od jakiegoś czasu i nauczyliśmy się kilku fajnych sztuczek, ale także kilku rzeczy, które irytują. Na przykład, gdy używasz więcej niż 1 shadera, musimy ciągle ustawiać zmienne uniform, w których większość z nich jest dokładnie taka sama dla każdego shadera - więc po co zawracać sobie głowę ustawianiem ich jeszcze raz?

OpenGL daje nam narzędzie zwane obiektem bufora uniformów, który pozwala nam zadeklarować zestaw globalnych zmiennych uniform, które pozostają takie same dla różnych shaderów. Używając obiektu bufora uniformów, musimy ustawić tylko odpowiednie uniformy raz. Wciąż musimy ręcznie ustawiać uniformy, które są unikalne dla każdego shadera. Tworzenie i konfigurowanie obiektu bufora uniformów wymaga jednak nieco pracy.

Ponieważ obiekt bufora uniformów jest buforem, jak każdy inny bufor, możemy go utworzyć za pomocą glGenBuffers, powiązać go z GL_UNIFORM_BUFFER i przechowywać w nim wszystkie odpowiednie dane uniformów. Istnieją pewne zasady dotyczące przechowywania danych dla obiektu bufora uniformów, ale przejdziemy do tego później. Najpierw zajmiemy się prostym Vertex Shaderem i zapiszemy macierze projekcji i widoku w tak zwanym bloku uniformów:

  #version 330 core
  layout (location = 0) in vec3 aPos;

  layout (std140) uniform Matrices
  {
    mat4 projection;
    mat4 view;
  };

  uniform mat4 model;

  void main()
  {
    gl_Position = projection * view * model * vec4(aPos, 1.0);
  } 

W większości naszych przykładach ustawialiśmy macierze projekcji i widoku jako macierz uniform w każdej iteracji dla każdego shadera, którego używaliśmy. Jest to doskonały przykład tego, gdzie obiekty bufora uniformów stają się użyteczne, ponieważ będziemy mogli ustawić te macierze tylko jeden raz.

Zadeklarowaliśmy blok uniform o nazwie Matrices, który przechowuje dwie macierze 4x4. Zmienne w bloku uniform można uzyskać bezpośrednio, bez prefiksu jego bloku. Następnie przechowujemy te wartości macierzy w buforze, aby każdy shader, który zadeklarował ten blok uniformów, miał dostęp do tych macierzy.

Prawdopodobnie zastanawiasz się teraz, co oznacza layout (std140). Oznacza to, że aktualnie zdefiniowany blok uniformów używa określonego układu pamięci dla jego zawartości; to polecenie ustawia układ pamięci obiektu bufora uniformów.

Układ pamięci obiektu bufora uniformów

Zawartość bloku uniformów jest przechowywana w obiekcie bufora, który w zasadzie jest niczym więcej jak zarezerwowaną częścią pamięci. Ponieważ ta część pamięci nie ma informacji o tym, jakie dane są w niej przechowywane, musimy powiedzieć OpenGL, jakie części pamięci odpowiadają zmiennym w shaderze.

Wyobraź sobie następujący blok uniformów w Fragment Shader:

  layout (std140) uniform ExampleBlock
  {
    float value;
    vec3 vector;
    mat4 matrix;
    float values[3];
    bool boolean;
    int  integer;
  }; 

To, co chcemy wiedzieć, to rozmiar (w bajtach) i przesunięcie (od początku bloku) każdej z tych zmiennych, abyśmy mogli umieścić je w buforze w odpowiedniej kolejności. Rozmiar każdego z elementów jest wyraźnie określony w OpenGL i bezpośrednio odpowiada typom danych C++; wektory i macierze będące (dużymi) tablicami floatów. To, czego OpenGL nie określa jasno, to odstęp (ang. spacing) między zmiennymi. Pozwala to sprzętowi na umieszczanie zmiennych według własnego uznania. Niektóre urządzenia mogą np. umieścić vec3 obok float. Nie każdy sprzęt może sobie z tym poradzić i przekształca vec3 na wektor 4-elementowy. Świetna funkcjonalność, ale dla nas niewygodna.

Domyślnie GLSL używa układu pamięci obiektów bufora uniformów zwanego układem shared - współdzielonego, ponieważ po zdefiniowaniu przesunięć przez sprzęt, są one konsekwentnie współdzielone pomiędzy programami. W przypadku wspólnego układu GLSL może zmieniać położenie zmiennych uniform w celu optymalizacji, o ile kolejność zmiennych pozostanie nienaruszona. Ponieważ nie wiemy, z jakim offsetem skończy każdy uniform, nie wiemy, jak precyzyjnie wypełnić nasz bufor uniformów. Możemy zapytać o te informacje za pomocą funkcji takich jak glGetUniformIndices, ale to wykracza poza zakres tego samouczka.

Podczas gdy współdzielony układ daje nam trochę oszczędności pamięci, to musimy pobrać wartość każdego przesunięcia dla każdej zmiennej uniform, co przekłada się na wiele pracy. Ogólna praktyka nie polega jednak na korzystaniu z układu współdzielonego, ale na wykorzystaniu układu std140. Układ std140 jawnie określa układ pamięci dla każdego typu zmiennej, określając ich odpowiednie przesunięcia regulowane przez zestaw reguł. Ponieważ jest to wyraźnie określone, możemy ręcznie określić przesunięcia dla każdej zmiennej.

Każda zmienna ma bazowe wyrównanie (ang. base alignment), które jest równe zajętości miejsca, jakie zajmuje dany typ zmiennej (w tym dopełnienie (ang. padding)) w ramach bloku uniformów - to bazowe wyrównanie jest obliczane przy użyciu reguł układu std140. Następnie dla każdej zmiennej obliczamy jej offset, który jest przesunięciem bajtów zmiennej od początku bloku. Wyrównane przesunięcie bajtów zmiennej musi być równe wielokrotności jej bazowego wyrównania.

Dokładne reguły tego układu pamięci można znaleźć w specyfikacji bufora uniformów OpenGL znajdującego się tutaj, ale poniżej wymienimy najczęstsze reguły. Każdy typ zmiennej w GLSL, taki jak int, float i bool są zdefiniowane jako wielkości czterobajtowe, przy czym każda jednostka o 4 bajtach jest reprezentowana jako N.

Typ Reguła układu pamięci
Skalar np. int lub bool Każdy skalar ma bazowe wyrównanie równe N.
Wektor Albo 2N, albo 4N. Oznacza to, że vec3 ma bazowe wyrównanie równe 4N.
Tablica skalarów lub wektorów Każdy element ma bazowe wyrównanie równe vec4.
Macierze Przechowywane jako duża liczba wektorów kolumnowych, w których każdy z tych wektorów ma podstawowe wyrównanie równe vec4.
Struktury Równy obliczonemu rozmiarowi jego wszystkich elementów zgodnie z poprzednimi regułami, ale dopełniony do wielokrotności wielkości vec4.

Podobnie jak większość specyfikacji OpenGL, łatwiej jest to zrozumieć na przykładzie. Bierzemy blok uniform o nazwie ExampleBlock, który wprowadziliśmy wcześniej i obliczamy wyrównane przesunięcie (ang. aligned offset) dla każdego z jego zmiennych, używając układu std140:

  layout (std140) uniform ExampleBlock
  {
             // base alignment // aligned offset
    float value;   // 4        // 0 
    vec3 vector;   // 16       // 16 (musi być wielokrotnością 16, więc 4->16)
    mat4 matrix;   // 16       // 32 (kolumna 0)
             // 16       // 48 (kolumna 1)
             // 16       // 64 (kolumna 2)
             // 16       // 80 (kolumna 3)
    float values[3]; // 16       // 96 (values[0])
             // 16       // 112 (values[1])
             // 16       // 128 (values[2])
    bool boolean;  // 4        // 144
    int integer;   // 4        // 148
  }; 

Jako ćwiczenie spróbuj obliczyć wartości przesunięcia samodzielnie i porównaj je z tą tabelą. Dzięki obliczonym wartościom przesunięcia, opartym na regułach układu std140, możemy wypełnić bufor danymi dla każdego przesunięcia za pomocą funkcji takich jak glBufferSubData. Chociaż nie jest to najbardziej wydajny układ, to gwarantuje, że układ pamięci pozostaje taki sam w każdym programie, który zadeklarował ten blok uniformów.

Dodając instrukcję layout (std140) przed definicją bloku uniformów mówimy OpenGL, że ten blok używa układu std140. Istnieją dwa inne układy do wyboru, które wymagają od nas pobrania każdego przesunięcia przed wypełnieniem buforów. Widzieliśmy już układ shared, a drugi to packed. Używając układu packed, nie ma gwarancji, że układ pozostanie taki sam pomiędzy różnymi programami (nie jest współdzielony), ponieważ pozwala kompilatorowi zoptymalizować zmienne uniform.

Używanie buforów uniformów

Omówiliśmy definiowanie bloków uniform w shaderach i określiliśmy ich układ pamięci, ale nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, jak ich używać.

Najpierw musimy stworzyć obiekt bufora uniformów, który jest tworzony za pomocą glGenBuffers. Gdy mamy obiekt bufora, wiążemy go z przeznaczeniem GL_UNIFORM_BUFFER i przydzielamy wystarczającą ilość pamięci, wywołując glBufferData.

  unsigned int uboExampleBlock;
  glGenBuffers(1, &uboExampleBlock);
  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, uboExampleBlock);
  glBufferData(GL_UNIFORM_BUFFER, 152, NULL, GL_STATIC_DRAW); // przydziel 152 bajty pamięci
  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, 0);

Teraz, gdy chcemy zaktualizować lub wstawić dane do bufora, wiążemy uboExampleBlock z kontekstem i używamy glBufferSubData do aktualizacji pamięci. Trzeba tylko raz zaktualizować ten bufor uniformów, a wszystkie shadery korzystające z tego bufora będą korzystać z jego zaktualizowanych danych. Ale jak OpenGL wie, jakie bufory uniformów odpowiadają blokom uniformów?

W kontekście OpenGL jest zdefiniowana liczba binding points (punkty wiązania), do których możemy podłączyć bufor uniformów. Po utworzeniu bufora uniformów łączymy go z jednym z tych punktów wiązania, a także łączymy blok uniformów w shaderze z tym samym punktem wiązania, skutecznie łącząc je ze sobą. Poniższy diagram to ilustruje:

Schemat punktów wiązania w OpenGL

Jak widać możemy powiązać wiele buforów uniformów z różnymi punktami wiązania. Ponieważ shader A i shader B mają blok uniformów połączony z tym samym punktem wiązania 0, ich bloki uniformów mają takie same dane uniformów w uboMatices; wymaganym warunkiem jest, aby oba shadery definiowały ten sam blok Matrices.

Aby ustawić blok uniformów dla określonego punktu wiązania, wywołujemy glUniformBlockBinding, który pobiera obiekt programu shadera jako pierwszy argument, indeks bloku uniformów i punkt wiązania. Indeks bloku uniformów jest indeksem lokalizacji zdefiniowanego bloku uniformów w shaderze. Można go pobrać przez wywołanie glGetUniformBlockIndex, który przyjmuje obiekt programu shadera i nazwę bloku uniformów. Możemy ustawić blok uniformów Lights z diagramu na punkt wiązania 2 w następujący sposób:

  unsigned int lights_index = glGetUniformBlockIndex(shaderA.ID, "Lights");  
  glUniformBlockBinding(shaderA.ID, lights_index, 2);

Zauważ, że musimy powtórzyć ten proces dla każdego shadera.

Począwszy od OpenGL w wersji 4.2 i późniejszych możliwe jest także jawne zapisanie punktu wiązania dla bloku uniformów w shaderze poprzez dodanie innego specyfikatora układu, oszczędzając nam wywoływania funkcji glGetUniformBlockIndex i glUniformBlockBinding. Poniższy kod jawnie definiuje punkt wiązania dla bloku uniformów Lights:

  layout(std140, binding = 2) uniform Lights { ... };

Następnie musimy powiązać obiekt bufora uniformów z tym samym punktem wiązania i można to osiągnąć za pomocą funkcji glBindBufferBase lub glBindBufferRange.

  glBindBufferBase(GL_UNIFORM_BUFFER, 2, uboExampleBlock); 
  // lub
  glBindBufferRange(GL_UNIFORM_BUFFER, 2, uboExampleBlock, 0, 152);

Funkcja glBindbufferBase przyjmuje wartość przeznaczenia bufora, indeks punktu wiązania i obiekt bufora uniformów jako swoje argumenty. Ta funkcja łączy uboExampleBlock z punktem wiązania 2 i od tego momentu obie strony są ze sobą połączone. Możesz także użyć funkcji glBindBufferRange, która oczekuje dodatkowego parametru przesunięcia i rozmiaru - w ten sposób możesz powiązać tylko określony zakres bufora uniformów z punktem wiązania. Używając glBindBufferRange możesz mieć wiele różnych bloków uniformów połączonych z jednym obiektem bufora uniformów.

Po skonfigurowaniu wszystkiego możemy rozpocząć dodawanie danych do bufora uniformów. Moglibyśmy dodać wszystkie dane w postaci tablicy bajtów lub zaktualizować części bufora za pomocą glBufferSubData. Aby zaktualizować zmienną uniform typu boolean, możemy zaktualizować obiekt bufora uniformów w następujący sposób:

  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, uboExampleBlock);
  int b = true; // bool w GLSL jest reprezentowany przez 4 bajty, więc przechowujemy je w typie int
  glBufferSubData(GL_UNIFORM_BUFFER, 144, 4, &b); 
  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, 0);

Ta sama procedura dotyczy wszystkich pozostałych zmiennych uniformów wewnątrz bloku uniformów, ale z różnymi zakresami.

Prosty przykład

Warto więc zademonstrować prawdziwy użyteczny przykład wykorzystania obiekt bufora uniformów. Jeśli spojrzymy wstecz na wszystkie poprzednie przykłady kodu, ciągle używaliśmy 3 macierzy: macierzy projekcji, widoku i modelu. Ze wszystkich tych macierzy tylko macierz modelu zmienia się często. Jeśli mamy wiele shaderów używających tego samego zestawu macierzy, prawdopodobnie lepiej byłoby używać obiektów bufora uniformów.

Przechowujemy macierze projekcji i widoku w bloku uniformów o nazwie Matrices. Nie będziemy tam przechowywać macierzy modelu, ponieważ macierz modelu ma tendencję do częstej zmiany pomiędzy wywołaniami shaderów, więc nie skorzystalibyśmy wówczas z zalet obiektu bufora uniformów.

  #version 330 core
  layout (location = 0) in vec3 aPos;

  layout (std140) uniform Matrices
  {
    mat4 projection;
    mat4 view;
  };
  uniform mat4 model;

  void main()
  {
    gl_Position = projection * view * model * vec4(aPos, 1.0);
  } 

Nie dzieje się tu nic specjalnego, tylko że teraz używamy bloku uniformów z układem std140. W naszej przykładowej aplikacji chcemy wyświetlić 4 kostki, w których każda kostka jest wyświetlana przy użyciu innego programu cieniującego. Każdy z 4 programów cieniujących używa tego samego Vertex Shadera, ale ma inny Fragment Shader, który wyprowadza tylko jeden kolor, który różni się w zależności od shadera.

Najpierw ustawiamy blok uniformów Vertex Shadera równy punktowi wiązania 0. Zauważ, że musimy to zrobić dla każdego shadera.

  unsigned int uniformBlockIndexRed  = glGetUniformBlockIndex(shaderRed.ID, "Matrices");
  unsigned int uniformBlockIndexGreen = glGetUniformBlockIndex(shaderGreen.ID, "Matrices");
  unsigned int uniformBlockIndexBlue  = glGetUniformBlockIndex(shaderBlue.ID, "Matrices");
  unsigned int uniformBlockIndexYellow = glGetUniformBlockIndex(shaderYellow.ID, "Matrices"); 

  glUniformBlockBinding(shaderRed.ID,  uniformBlockIndexRed, 0);
  glUniformBlockBinding(shaderGreen.ID, uniformBlockIndexGreen, 0);
  glUniformBlockBinding(shaderBlue.ID,  uniformBlockIndexBlue, 0);
  glUniformBlockBinding(shaderYellow.ID, uniformBlockIndexYellow, 0);

Następnie tworzymy obiekt bufora uniformów i wiążemy bufor do punktem wiązania 0:

  unsigned int uboMatrices
  glGenBuffers(1, &uboMatrices);

  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, uboMatrices);
  glBufferData(GL_UNIFORM_BUFFER, 2 * sizeof(glm::mat4), NULL, GL_STATIC_DRAW);
  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, 0);

  glBindBufferRange(GL_UNIFORM_BUFFER, 0, uboMatrices, 0, 2 * sizeof(glm::mat4));

Najpierw przydzielamy wystarczającą ilość pamięci dla naszego bufora, który jest równy 2-krotności wielkości glm::mat4. Rozmiar macierzy GLM odpowiada bezpośrednio mat4 w GLSL. Następnie łączymy określony zakres bufora, który w tym przypadku jest całym buforem, z punktem wiązania 0.

Teraz pozostaje tylko wypełnić bufor. Jeśli zmienna field of view macierzy projekcji nie będzie się zmieniać (więc wyłączamy zoom kamery), to musimy ją zdefiniować tylko raz w naszej aplikacji - oznacza to, że musimy tylko wstawić ją do bufora tylko raz. Ponieważ już przydzieliliśmy wystarczającą ilość pamięci w obiekcie bufora, możemy użyć glBufferSubData, aby zapisać macierz projekcji przed wejściem do pętli gry:

  glm::mat4 projection = glm::perspective(glm::radians(45.0f), (float)width/(float)height, 0.1f, 100.0f);
  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, uboMatrices);
  glBufferSubData(GL_UNIFORM_BUFFER, 0, sizeof(glm::mat4), glm::value_ptr(projection));
  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, 0); 

Przechowujemy pierwszą połowę bufora uniformów - macierz projekcji. Zanim narysujemy obiekty, po każdej iteracji aktualizujemy drugą połówkę bufora za pomocą macierzy widoku:

  glm::mat4 view = camera.GetViewMatrix();	    
  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, uboMatrices);
  glBufferSubData(GL_UNIFORM_BUFFER, sizeof(glm::mat4), sizeof(glm::mat4), glm::value_ptr(view));
  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, 0); 

I to wszystko jeżeli chodzi o obiekty bufora uniformów. Każdy Vertex Shader, który zawiera blok uniformów Matrices, będzie teraz zawierał dane przechowywane w uboMatices. Gdybyśmy teraz mieli narysować 4 kostki za pomocą 4 różnych shaderów, ich macierz projekcji i widoku powinny pozostać takie same:

  glBindVertexArray(cubeVAO);
  shaderRed.use();
  glm::mat4 model;
  model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.75f, 0.75f, 0.0f));	// przesuń w lewo i w górę
  shaderRed.setMat4("model", model);
  glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 36);    
  // ... narysuj zieloną kostkę
  // ... narysuj niebieską kostkę
  // ... narysuj żółtą kostkę 

Jedynym uniformem, który musimy jeszcze ustawić, jest macierz model. Używanie obiektu bufora uniformów w takim kontekście pozwala nam zaoszczędzić sporo zwykłych wywołań funkcji dla każdego shadera. Wynik wygląda mniej więcej tak:

Obraz 4 kostek z ich uniformami ustawionymi na obiekt bufora uniformów OpenGL

Każda kostka jest przesuwana w inny róg okna poprzez zmianę macierzy modelu. Ze względu na różne Fragment Shadery kolory tych obiektów są różne. Jest to stosunkowo prosty scenariusz, w którym możemy używać obiektów bufora uniformów, ale każda duża aplikacja może mieć ponad setki aktywnych shaderów; to tam właśnie zaczynają błyszczeć obiekty bufora uniformów.

Możesz znaleźć pełny kod źródłowy aplikacji tutaj.

Obiekty bufora uniformów mają kilka zalet w stosunku do zwykłych uniformów. Po pierwsze, ustawienie wielu uniformów na raz jest szybsze niż ustawianie wielu uniformów jeden po drugim. Po drugie, jeśli chcesz zmienić ten sam uniform dla kilku shaderów, znacznie łatwiej jest zmienić uniform raz w buforze. Zaletą, która nie jest od razu widoczna, jest to, że możesz używać znacznie więcej uniformów w shaderach przy użyciu obiektów bufora uniformów. OpenGL ma limit ilości danych, które może obsłużyć, co może być sprawdzane przy użyciu GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS. W przypadku stosowania obiektów bufora uniformów ten limit jest znacznie wyższy. Kiedy więc osiągniesz maksymalną liczbę uniformów (na przykład podczas animacji szkieletowych), zawsze możesz użyć obiektu bufora uniformów.